logo Vyplniť prihlášku

FAQ

Rozhodnutie zapísať vaše dieťa do materskej aj základnej školy nie je jednoduché. Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás rodičia obracajú.

Aké predpoklady musí dieťa spĺňať, aby sa mohlo vzdelávať v škole Splash International?

V Splash International vzdelávame deti bez ohľadu na úroveň angličtiny. Štúdium na našej škole je akademicky náročnejšie, avšak naši skúsení učitelia používajú rôzne metódy, aby si žiaci vedomosti osvojili, vedeli ich využiť v praktickom živote a tiež im porozumeli.

Čím sa líši vzdelávanie v Splash od ostatných škôl?

V Splash International kladieme dôraz na kvalitu vzdelávania, ktoré prebieha interaktívnym spôsobom. Žiaci sú vedení k samostatnému uvažovaniu, kritickému mysleniu a aplikácií získaných vedomostí v praktickom živote. Triedy pozostávajú z menšieho kolektívu, čo nám dovoľuje individuálne sa venovať silným stránkam jednotlivých žiakov a tiež ich podporovať tam, kde to potrebujú.

Sú rodičia žiakov Splash zaťažení pri príprave na vyučovanie viac ako v iných školách?

Domáce úlohy v Splash International robíme s deťmi už v škole počas poobedňajšieho klubu. Deti doma s rodičmi prevažne čítajú na domácu úlohu. V našej škole tiež poskytujeme zdravú desiatu a olovrant, aby sme odbremenili rodičov. Pod jednou strechou u nás tiež nájdete širokú ponuku mimoškolských aktivít, aby sme rodičom uľahčili celostný rozvoj ich dieťaťa.

Je možné aj prestúpiť do Splash z iného ročníka alebo v priebehu roka?

V Splash International prijímame deti do všetkých ročníkov základnej školy, ktoré máme otvorené. Sme flexibilní a pripravení na prípadný prestup aj počas školského roka.

Ako sú žiaci v Splash hodnotení?

V Splash International hodnotíme deti slovným hodnotením. Rodičia každý polrok dostanú okrem vysvedčenia so slovným hodnotením aj niekoľko stranové slovné hodnotenie s podrobnejším zhrnutím prebratého učiva, silných stránkach svojho dieťaťa a tiež návrhy na oblasti, na ktorých je potrebné pracovať.

Poskytujú sa žiakom v Spash aj mimoškolské aktivity a školský klub popoludní?

V Splash International poskytujeme deťom širokú škálu mimoškolských aktivít vedených vzdelanými odborníkmi v danej oblasti a to všetko pod jednom strechou. V poobedných hodinách sa žiaci môžu prihlásiť na šachový alebo keramický krúžok, krúžok Lego programovania, ďalej ponúkame hru na hudobnom nástroji – flauta, husle gitara, okrem toho vyučujeme aj ďalší cudzí jazyk podľa záujmu, napr. španielčinu, nemčinu alebo ruštinu.
Deti, ktoré nenavštevujú mimoškolské aktivity môžu poobede zostať v školskom klube, ktorý je pre našich žiakov bezplatný a otvorený do 16,30. V rámci klubu si urobia domáce úlohy, môžu ísť von na ihrisku prípadne sa pohrať vnútri.

Ako vyzerá deň v Splash škole?

Deň v škole Splash začína o 8,00, škola je ale otvorená od 7,30. Doobeda majú žiaci najdôležitejšie predmety ako English, Math, Sciencie a slovenčinu, po druhej hodine majú deti veľkú prestávku, počas ktorej chodíme von, následne po štvrtej vyučovacej hodine majú deti obed a opäť idú von asi na 40 minút. V poobedňajších hodinách majú deti etickú, hudobnú, telesnú a vytvarnú výchovu, okrem toho aj informatiku.

Koľko hodín týždenne je vyučovaných v anglickom jazyku?

V priebehu týždňa majú deti až 21 hodín v anglickom jazyku, keďže okrem slovenčiny, ktorá je vyučovaná v slovenskom jazyku, sú u nás ostatné predmety v angličtine.
Späť na úvod