logo Vyplniť prihlášku

Moderné trendy vo vzdelávaní pre rok 2023

V dobe, ktorá je plná neustálych zmien, je pre rodičov čím ďalej, tým náročnejšie zorientovať sa v bohatej ponuke škôl. Široký výber vzdelávacích inštitúcií je pozitívny, rozhodnúť sa správne však môže byť o to náročnejšie. Jedným z podstatných faktorov pri výbere vhodnej školy je otázka, či inštitúcia rešpektuje najmodernejšie trendy vo vzdelávaní. V Splash International na stále meniace sa požiadavky doby kladené na vzdelanie prihliadame. Dovoľte nám priblížiť vám súčasné inovatívne metódy vo výučbe, ktoré prinášame aj našim žiakom. 

  1. Budovanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom

Vybudovať dôveru a plnohodnotnú komunikáciu medzi našimi učiteľmi a deťmi sa nám darí vďaka individuálnemu a citlivému prístupu k žiakom. Staviame na poznatkoch, ktoré deti už majú a podporujeme ich prirodzenú zvedavosť v témach, o ktoré majú záujem. Tie s nimi počas hlavného výučbového procesu priebežne rozvíjame aj individuálne. Vytvárame tak bezpečný priestor pre pokus a omyl, v ktorom sa dieťa učí chybovať, pýtať a dozvedať sa nové veci prirodzeným spôsobom. 

  1. Praktický prístup k získavaniu zručností 

Viac ako k pasívnemu prijímaniu informácií vedieme žiakov k ich získavaniu aktívnym spôsobom. Napríklad prostredníctvom interaktívnych aktivít v kolektíve spolužiakov, pýtania sa a brainstormingu. Počas nich pracujeme s nápadmi, ktoré prinesú sami žiaci, a ďalej ich na hodinách rozvíjame. Deti sa tak cítia vypočuté a motivované k rozvíjaniu vlastných myšlienok. Posilňuje to zároveň ich schopnosť prezentovať vlastné názory a myšlienky a odbúrava ich hanblivosť. Vo výučbe zohľadňujeme aj dôležitosť klasického memorovania v prípade, že má praktické využitie. Memorovanie základných vecí, ktoré majú praktické uplatnenie, má totiž ďalej význam pri riešení komplexnejších úloh.

  1. Budovanie jemných zručností a spolupráce v tíme

Takzvané soft skills pomáhame žiakom naberať počas spoločných tímových aktivít. Učia sa pri nich prispôsobivosti, vzájomnému rešpektu, plánovaniu aj vedeniu tímu. Zručnosti im výrazne pomôžu pri ďalšom vyššom vzdelávaní, a tiež pri budúcom hľadaní brigády a práce. Rozvíjaním zmyslu pre spoluprácu a spoločným riešením problémov na hodinách podporujeme u detí tímové snaženie, vzájomný rešpekt, otvorenosť pre názory iných a znášanlivosť. Pri riešení každého problému zároveň zdôrazňujeme dôležitosť cesty k dosiahnutiu cieľa, viac než cieľ samotný. To detí učí prítomnosti, trpezlivosti a konštruktívnemu mysleniu. Motivácia našich žiakov pramení z pochvaly a pozitívneho príkladu spolužiakov, nie zo súperivosti, či strachu pred pokarhaním. 

  1. Interaktívna a empirická zložka, hra a divadlo 

K učebnej látke pristupujú naši žiaci ako k živému materiálu. Dokonca aj hodiny matematiky sa dajú pre účel názorného príkladu a lepšieho pochopenia príkladov vizualizovať obrázkom alebo poľudščiť príbehom. Klasickú výučbu si so žiakmi preto radi spestrujeme metódami dramatizácie a didaktickej hry. Inscenovaním situácií prenášame učivo do reálneho života a stotožňujeme ho s realitou. Vďaka tomuto empirickému prístupu si ho deti dokážu spojiť so skutočným životom, zapamätať si ho a uplatniť ho v skutočnom živote. V rámci zážitkového učenia chodíme tiež so žiakmi na návštevy do múzeí a galérií, či robíme exkurzie a navštevujeme odborníkov počas ich práce. Učivo sa tak prepája s praktickým životom a deti ho vedia lepšie využiť v ich študijnej a profesnej budúcnosti. Dochádza tak k praktickému využitiu teoretických vedomostí.

  1. Sociálne cítenie, tolerancia a zodpovednosť

Vnímame dôležitosť spoločenskej rozhľadenosti a motivujeme v našich žiakoch pocit občianskej zodpovednosti. Prostredníctvom globálneho vzdelávania sa učia o aktuálnej spoločenskej problematike v domove aj vo svete. Získavajú tak prehľad o iných náboženstvách a kultúrach, čo ich vedie k tolerancii a akceptácii. S vedomosťou o spoločenských a environmentálnych problémoch im dávame príležitosť prichádzať s vlastnými nápadmi na ich riešenie. Pocit, že môžu svojou aktivitou prispieť k obecnému spoločenskému dobru ich aktivizuje aj pre ich budúcu činnosť a kultivuje ich prirodzenú ľudskosť. Spoločenskú zodpovednosť a solidaritu spoločne budujeme aj pravidelným organizovaním charitatívnych zbierok, na ktoré sa deti s rodičmi vždy tešia.

  1. Aktivity po vyučovaní a spolupráca s rodičmi

Podľa relevantnej štúdie publikovanej Science Advances sa u detí s pravidelným kontaktom s prírodou zvyšuje obranyschopnosť a odolnosť voči infekčným chorobám. Pobyt na čerstvom vzduchu zlepšuje aj kognitívne schopnosti a sústredenie žiakov. Našim školákom preto doprajeme počas aj po vyučovaní dostatok vonkajších aktivít. Učíme sa spolu v prírode a von spolu vybehneme aj popoludní. Takáto psychohygiena spríjemňuje žiakom vyučovanie a zvyšuje celkovú kvalitu výuky. Na čerstvý vzduch nedáme dopustiť ani pri mimoškolských aktivitách. V rámci aktívneho života školy usporadúvame spoločné akcie aj pre vás rodičov. Spolu s deťmi sa zabavíte pri orientačnom behu, letnej opekačke, spoločnom korčuľovaní, či pravidelných výletoch. Zároveň deťom poskytujeme širokú škálu mimoškolských a popoludňajších aktivít v podobe športových kurzov (korčuliarsky, lyžiarsky a plavecký kurz), záujmových krúžkov či mimoškolských aktivít. 

Podnetné prostredie modernej školy

Každodenne pracujeme na tom, aby bola naša škola a škôlka naďalej radostným miestom sebarealizácie pre každé dieťa. Sme vďační za to, že naše deti sa do školy vždy tešia. Vytváranie príjemnej atmosféry pre žiakov aj zamestnancov je pre nás totiž kľúčové. Veríme, že práve povzbudzujúca a tolerantná atmosféra dáva vznikať novým vedomostiam a pomáha ich upevňovať.  

Späť na úvod