logo Vyplniť prihlášku

AKO UČÍME ANGLICKÝ JAZYK V SPLASH?

V Splash International pevne veríme, že znalosť anglického jazyka je v dnešnom otvorenom a prepojenom svete kľúčová. Sme jedinou medzinárodnou školou v Košiciach, ktorá je certifikovaným používateľom komplexného vzdelávacieho obsahu vytvoreného vedúcou britskou spoločnosťou v tejto oblasti Pearson. Táto spoločnosť dlhodobo tvorí systematické vzdelávacie programy a materiály pre britský vzdelávací systém, ale jej know-how využívajú aj tisícky medzinárodných škôl po celom svete.

Na dňoch otvorených dverí či pri iných stretnutiach nám rodičia kladú dôležité otázky:
– Ako pristupujeme k výučbe anglického jazyka?
– Musia mať naši žiaci predchádzajúcu znalosť angličtiny?
– Musia angličtinu ovládať rodičia?

Cieľom tohto blogu je odpovedať na tieto otázky a poskytnúť vám bližší pohľad na naše vyučovacie metódy.

Pri prípravnom kurze zapísaných detí, u každého z nich individuálne zhodnotíme úroveň znalosti anglického jazyka. To nám umožní prispôsobiť vzdelávací proces jeho špecifickým potrebám. Či už dieťa rozumie angličtine len na základnej úrovni, alebo vôbec, náš prispôsobivý prístup mu zaistí efektívne učenie. Dôležité pritom je, že ani pre rodičov nie je podmienkou anglický jazyk ovládať.

Výučba anglického jazyka sa v Splash International začína ihneď, už s programom pre materské školy, kam prijímame deti vo veku od 3 rokov. Angličtinu plne integrujeme do každodenných aktivít predškolákov, čím vytvárame podmienky na ich neskoršie bezproblémové učenie v školskom prostredí. Zatiaľ čo niektoré deti začínajú s nami v škôlke, iné môžu prejsť do našej školy v ktorejkoľvek fáze, pričom ľahko dokážu ťažiť z nášho personalizovaného prostredia malej triedy.

Naši pedagógovia využívajú overené vyučovacie metódy od spoločnosti Pearson so zameraním sa na aktívnu účasť žiakov. Technika „zapojenia“ zabezpečuje, že každý študent je priamo prepojený s procesom učenia. Ďalším základným kameňom našej metodológie je diferenciácia, ktorá umožňuje študentom prístup k učeniu na základe ich súčasnej úrovne vedomostí. To podporuje spoluprácu a priateľské prostredie v rámci triedneho kolektívu detí.

Zvyšovanie gramotnosti: Bližší pohľad na naše vyučovacie prístupy

Tu je niekoľko názorných príkladov, ktoré zdôrazňujú náš prístup ku kľúčovým komponentom osvojovania si jazyka:

1. Ovládanie hlások, správna výslovnosť

V našom komplexnom programe fonetiky systematicky učíme deti samohlásky a spoluhlásky vo fázach, počnúc jednoduchými fonémami a postupujeme až po komplikované dvojhlásky a trojhlásky. Tento štruktúrovaný prístup zaisťuje, že žiaci si rozvinú pevný základ vo fonetike, čo je základná zručnosť pre efektívne čítanie a pravopis.

2. Dynamické rozprávanie a počúvanie

Každodenné zapájanie žiakov do riadených dialógov je jednou zo stratégií na zlepšenie rozprávania a počúvania. Sledovaním štruktúry rozhovoru žiaci efektívne formulujú svoje myšlienky a cibria si schopnosť porozumieť rôznym textom a reagovať na ne.

3. Čítanie

Čítanie je jednou zo základných častí nášho učebného plánu. K čítaniu žiakov pristupujeme tromi rôznymi spôsobmi:

Čítanie nahlas žiakom: Každodenné čítanie pedagóga nahlas výrazne prispieva k osvojovaniu si jazyka žiakmi. Táto prax nielen rozširuje ich slovnú zásobu, ale zlepšuje aj porozumenie tým, že slová zaraďuje do kontextu zmysluplných príbehov. Naša rozsiahla anglická knižnica, na ktorú sme hrdí, nám pomáha podporovať lásku k čítaniu.

Spoločné čítanie: Spoločné čítanie je obzvlášť účinné v triedach so zmiešanou úrovňou anglického jazyka a predstavuje spoločnú stratégiu na rozvoj čitateľských zručností. Učitelia spolupracujú s celou triedou a zabezpečujú podporné prostredie pre individuálne vzdelávacie potreby.

Riadené čítanie: Riadené čítanie je prispôsobené skupinám s podobnými čitateľskými schopnosťami. Pedagógovia počas riadeného čítania pomáhajú študentom zapájať sa a efektívne rozvíjať ich čitateľskú zručnosť. Tento cielený prístup podporuje individuálny pokrok.

4. Integrované učenie gramatiky

Výučba gramatiky v Splash International nepredstavuje memorovanie gramatických poučiek. Uskutočňuje sa v zmysluplných kontextoch a jazyku, ktorý sa nachádza v knihách. Písané (literárne) texty ponúkajú študentom atraktívne možnosti na uchopenie gramatických pojmov. Efektívne písanie je v súlade so skladbou viet, slovnou zásobou a jazykom, ktoré sa nachádzajú v literatúre, a nie s hovorovou rečou. Náš systematický prístup k pravopisu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou gramatiky, sa začína najjednoduchšími vzormi a prechádza k zložitejším, nepravidelným slovám.

Záver

Výsledkom nášho vzdelávacieho procesu je, že žiaci Splash International nielen získajú jazykové zručnosti, ale rozvinú si aj hlboké zručnosti efektívnej komunikácie a gramotnosti.

V Splash International si precízne budujeme náš tím pedagógov so skúsenosťami zo zahraničných či medzinárodných škôl. Kladieme dôraz na motiváciu žiakov k zodpovednosti za svoj vlastný pokrok a láske  k učeniu. Využívame vzdelávacie postupy, učebnice a materiály overené medzinárodným vzdelávacím systémom, vďaka čomu naši žiaci dokážu zvládnuť anglický jazyk na vysokej úrovni.

Späť na úvod